جمعه 1398/06/01    |    ساعت 10:22:40    |   
بازگشت به صحنه بعد از 16 سال
ماهسون کرمزیگول پس از 16 سال به صحنه های موسیقی باز میگردد.
سرانجام مصاحبه ای در دفتر ماهسون کرمزیگول برای نخستین بار توسط خبرنگار کانال D انجام شد و ماهسون تصمیمش را بعد از 16 سال برای بازگشت به صحنه های موسیقی اعلام کرد.
من خیلی هیجان دارم مثل روزهای اولم در موسیقی. بله میدونم ناراحتتون کردم. با آلبوم جدیدم دلتون را به دست میارم.

- خبرنگار: دلخور بودید که 13 سال آلبوم منتشر نکردید؟
من نمیتونم هم زمان دو کار رو باهم اجام بدم. نمیتونستم هم موسیقی را داشته باشم و هم سینما رو. من دیگه حس کردم آماده هستم و اطرافیان خیلی میگفتند. من حقیقتا خودم دلم تنگ شده بود برای میکروفون.

- خبرنگار: بفرمایید این میکروفون.
من میکروفونی میخوام که بتونم باهاش بخونم...