دوشنبه 1398/06/04    |    ساعت 09:18:40    |   
به صحنه های موسیقی خواهم آمد
مصاحبه در مورد بازگشت به صحنه
خلاصه ای مصاحبه در مورد بازگشت از سینما به موسیقی
از سینما به موسیقی برمیگردم. همسرم منتظر دیدن من روی صحنه است. به زودی به روی صحنه می آیم.