پنج شنبه 1398/12/01    |    ساعت 22:10:10    |   
مصاحبه در مورد سینما
ماهسون کرمزیگول توضیحاتی در مورد پروژه های سینمایی خودش ارائه کرد.
خلاصه مصاحبه ای با ماهسون کرمزیگول در مورد پروژه های سینمایی ساخته شده
از فیلم های سینمایی خودم در گذشته راضی هستم.