پنج شنبه 1398/12/01    |    ساعت 16:19:06    |   
گزارشی از وضعیت اقتصادی
تمام بدهی های خودم را 5 سال پیش پرداخت کردم.
خبرنگار در مورد بدهی های مالیاتی شرکت سابق سوال کرد و ماهسون گفت که تمام بدهی هایش را پرداخت کرده است.
من تمام بدهی های خودم را 5 سال پیش پرداخت کردم و به کسی بدهی ندارم.