یکشنبه 21 آذر 1400
ظاهر شدن من روی صحنه متفاوت خواهد بود
بعد از 16 سال آلبوم می سازم. ذاتا سورپرایزهایی وجود دارد، ظاهر شدن من روی صحنه متفاوت خواهد بود.

ماهسون کرمزیگول روز گذشته گفت: من دارم روی آلبوم کار میکنم اما میخواهم ابتدا کار آن را تمام کنم سپس به صحنه برگردم. بعد از 16 سال آلبوم می سازم. ذاتا سورپرایزهایی وجود دارد، ظاهر شدن من روی صحنه متفاوت خواهد بود، البته که دلم براش تنگ شده. در این آلبوم سورپرایزهایی برای طرفداران وجود دارد.