یکشنبه 21 آذر 1400
چرا اولین انتخاب برای اجرای کنسرت تلویزیون شد؟
سالهاست جایگاه من در موسیقی مشخص است.

درچهار نقطه دنیا دوستدارانم امکان دیدن کنسرت مرا نداشتند. به خاطر آنها انتخابم در دسترس ترین وسیله ارتباطی،یعنی تلویزیون شد. به همین خاطر است که تلویزبون همچنان وسیله ارتباطی مهمی است
چرا اولین انتخابم برای اجرای کنسرت تلویزیون شد؟ چون شرق ترکیه، مناطق دریای اژه، اک دنیز، کارا دنیز، دریای مرمره، روستاهای اناتولی داخلی، درچهار نقطه دنیا دوستدارانم امکان دیدن کنسرت مرا ندارند.کسانی که سالهاست دوستم دارند و اهنگ هایم را میدانند، کسانی که مرا در رسیدن به موقعیت کنونیم یاری کردند، سرگرمیشان به همراه خانواده هنوز تلویزیون هست.من هم میتوانستم اهنگ هایم را ابتدابه پلت فرم دیجیتالی بدهم و با تبلیغات نجومی در هرمکانی کنسرت بدهم. سالهاست جایگاهم مشخص است. در سایه فیلمهایی که ساختم،وبه ان مکانهای دوری که رفتم،کسانی که به من در انجا عشق بی پایان خود را نشان دادند و در رسانه های اجتماعی مرا تحسین کردند.به خاطر انها انتخابم در دسترس ترین وسیله ارتباطی،یعنی تلویزیون شد.به همین خاطر است که تلویزبون همچنان وسیله ارتباطی مهمی است