پنجشنبه 12 خرداد 1401
مصاحبه روزنامه هفت صبح با نماینده ماهسون در ایران
مصاحبه اختصاصی روزنامه هفت صبح با دکتر احمد طبیبی نماینده ماهسون کرمزیگول در ایران

هفته پیش خبری درباره همکاری بابــک مافی، خواننــده ایرانی با «ماهســون» منتشر شــد. با این حال پیگیریهای روزنامه هفت صبح نشان داد که اصال چنین خبری صحت نداشته و به گفته نماینده این خواننده، ماهسون از این شایعات «دلخور و ناراحت» است. 

روابط غیر رسمی تهران و استانبول

هفته پیش خبری درباره همکاری بابــک مافی، خواننــده ایرانی با «ماهســون» منتشر شــد. با این حال پیگیریهای روزنامه هفت صبح نشان داد که اصال چنین خبری صحت نداشته و به گفته نماینده این خواننده، ماهسون از این شایعات «دلخور و ناراحت» است. ماهسون کرمزیگول بخوانید (گل قرمز)، در ایران با ترانه «باللیم» (عزیزم) شناخته میشــود که قصه ای را روایت میکرد که معشــوقه خواننــده در اوج جوانی دچار بیماری شده و از دســت میرود. تا امروز خبرهای متنوعی از همکاریهای مشترک او با ایرانیان منتشــر و بعد از سوی طرف تــرک تکذیب شــده اســت. اینطور که نماینده ماهســون در ایران به ما توضیح داده، خواننــده ای به نام بابــک مافی به همراه فــردی دیگر در یکــی از روزهای زمستان ســال پیش با ماهســون دیدار میکنند و به او پیشنهاد همکاری مشترک در یک آلبوم را میدهند. این دو نفر آن روز عکسی با ماهســون میگیرند و کمی بعد پیشنهاد همکاریشان از سمت ماهسون رد میشــود. با وجود این، خواننده ایرانی شش روز پیش در اینستاگرام خود وعده خبرهای خوبی به همراه ماهســون را به دنبال کننده هــای صفحــه اش داده و به شــایعه همکاری در یک آلبوم مشترک دامن میزنــد.


نماینــده خواننده ترک میگوید هیچ پروژه مشترکی قرار نیست بین مافی و ماهســون اجرا شود. او اضافه میکند: »از آقای ماهســون سوال کردم، ابتدا اصلا این دو عزیــز را به جا نیاوردند و بعــد از توضیحات ما، گفتنــد که صرفا مثل ســايرين جریان همکاری را مطرح کردند اما منجر به قرارداد نشــده است. واقعیــت اش به لحاظ فنی هــم گامهای صدای آقای بابک مافی بــه صدای آقای ماهسون کرمزیگول نمیخورد.»


فیلم ماهسون در جشنواره فجر

طرفداران ماهســون در ایران آنقدر زیاد هستند که حتی ســال میلادی گذشته قصد داشــت جشن انتشــار آلبوم جدید خود را در ایران برگزار کند و سال 1400 هم برای ایرانیــان روی صحنه برود. این خبر را دفتر رســمی نمایندگی ماهسون در ایران داد اما در نهایــت چنین اتفاقی نیفتاد. توضیح آنها در اینباره این اســت: «ما موافقت اصولی این مهمانی را از مبادی فرهنگی-سیاسی کشورمان گرفته بودیم و تصمیم بر این بود که آقای ماهسون را در این مهمانی دعوت کنیم که به علت کرونا به آینده موکول شــد. حاال هم گلدن تایم (دوره طالیی) رونمایی از آلبوم گذشــته و این مهمانــی دیگر منطقی نیســت.» به غیر از اين، سال 1399 شایعه شده بود که قرار است در یک ســریال ایرانی بهنام پدرخوانده هــم بازی کند کــه این خبر خیلی سریع تکذیب و گفته شد که در حد یک پیشنهاد بوده که با مخالفت ماهسون روبه رو شده است.

علاقه ماهسون به ایرانیان

اما علاقه به این خواننده 55 ساله کرد اهل ترکیه، علاقه ای یکطرفه نبوده. او در قالب پســتهایی در شــبکه های اجتماعی به طرفداران ایرانیاش گاهی جواب هم داده. مثال در سال 1398 با شیوع کرونا در ایران پســتی در حمایت و همدردی با ایرانیان نوشت یا در جام جهانی سال 2014 هم با انتشار عکس تیم ملی ایران در اینستاگرام، حمایتش از فوتبال ایرانی را نشــان داد. با وجود اینهمه حمایت و علاقه ولی ماهسون تا امروز حتی یکبار هم به ایران نیامده. تنها یکبار، آنهم در بهمن سال 1387 نماینده ماهسون برای اکران فیلم فرشته سفید، به کارگردانی ماهسون در ایران حضور داشته. داستان »فرشته سفید» درباره رئیس یک طایفه کرد است که به آسایشگاه سالمندان میرود و متوجه میشــود افراد سالخورده آنجا در انتظار مرگ هستند.