یکشنبه 21 آذر 1400
زنگار گوشهایتان را پاک خواهیم کرد
با آلبومی بهتر از آلبوم های قبلی در حضورتان خواهم بود.

ماهسون کرمزیگول اطمینان خاطر داد که آلبوم جدیدش بهتر از آلبوم های قبلی می باشد.
ماهسون کرمزیگول شب گذشته به اعلام بیانیه ای به علاقه مندانش اطمینان داد که آلبوم جدیدش از همه آلبوم های قدیمی زیباتر می باشد. وی روز گذشته در این باره گفت: می توانید مطمئن باشید که با آلبومی بهتر از آلبوم های قبلی در حضورتان خواهم بود. زنگار گوشهایتان را پاک خواهیم کرد.