دوشنبه 01 آذر 1400
دلیل تعویق در انتشار آلبوم جدید
به دلیل پاندمی (همه گیری) نمیتونستیم ملاقات کنیم

اگر کرونا تاثیرش از بین برود واکسن ها اثر کند، سپس آن زمان آلبومی که منتظرش هستید منتشر خواهد شد.
آلبوم ما که بعد از 16 سال ساخته میشود، با شماها به دلیل پاندمی (همه گیری) نمیتونستیم ملاقات کنیم (کنسرت برگزار کنیم)، اگر کرونا تاثیرش از بین برود واکسن ها اثر کند، سپس آن زمان آلبومی که منتظرش هستید منتشر خواهد شد.