دوشنبه 01 آذر 1400
تصمیم نهایی در مورد آلبوم جدید در هفته جاری
تصمیمات نهایی با وسواس زیادی با مدیریت ماهسون کرمزیگول در حال نهایی شدن است.

تا پایان هفته جاری آقای ماهسون کرمزیگول شخصا در مورد انتخاب ترانه ها تصمیم نهایی خواهد گرفت.
تصمیمات نهایی با وسواس زیادی با مدیریت ماهسون کرمزیگول در حال نهایی شدن است و تا پایان هفته جاری آقای ماهسون کرمزیگول شخصا در مورد انتخاب ترانه ها تصمیم نهایی خواهد گرفت. کاور بسیار زیبایی برای آلبوم طراحی شده است.